Sunshine, sea and islands

Müügitingimused

Müügitingimused ja kasutustingimused

ÜLDSÄTTED

E-pood on Anora Estonia AS (edaspidi Müüja) poolt loodud ja hallatav internetipood, kus Müüja müüb e-poest tellijatele (edaspidi Klient) erinevaid jooke ja kokteile, sh alkohoolseid jooke (edaspidi ka Kaup).

Müüja müüb oma nimel Kaupa klientidele. E-poest ostu sooritamisel sõlmitakse müügileping, mille poolteks on Müüja ja Klient.

Müüja ja Klient juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning müügitingimustes kokkulepitust.

Müüjail on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt muuta müügitingimusi, teavitades sellest Klienti e-poe veebilehel www.joogikultuur.ee

E-POES MÜÜDAVAD KAUBAD JA TELLIMUSE ESITAMINE

E-poes kuvatud pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust Kaubast. Kaupade kirjeldused ei pruugi olla ammendavad.

Kaupade juurde on märgitud maksimaalne Kauba kohaletoimetamise aeg (edaspidi: tarneaeg)- 3 tööpäeva. Tarneaja jooksul korraldab Müüja Kauba veo Kliendi soovitud asukohta.

Kui Kliendi tellimust ei ole võimalik täita tarneaja jooksul, siis võtab Müüja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või makstud raha tagastamise. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1-2 tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

Kui mitme Kauba tellimise puhul hilineb ühe Kauba tarne Tootja või Müüja süül, tarnib Müüja laos oleva Kauba Kliendile koheselt ning hilinenud Kauba selle saabumisel kui Klient ei soovi teisiti.

Kaupa müüakse füüsilistele isikutele.

Klient kinnitab müügilepingut sõlmides, et on vähemalt 18-aastane.

Klient valib välja soovitud Kauba, sisestab tellimuse täitmiseks vajalikud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, e-post, tarneaadress, postiindeks) ning tasub Kauba eest krediitkaardiga või internetipanga pangalingi vahendusel.

Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed. Müüja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Kui Klient on saatnud e-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud, siis loetakse, et Müüja ja Kliendi vahel on sõlmitud müügileping võlaõigusseaduse tähenduses ning arvestades müügitingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi: Müügileping).

KAUPADE HINNAD

Kõik E-poes märgitud Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

Kui Klient tellib Kauba kojuveo, lisandub Kauba hinnale Kauba transporditasu. Transporditasu arvutatakse ostukorvis.

Kui Klient soovib Kaubale ise järgi tulla, hoiustab Müüja Kaupa enda väljastuspunktis.

Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast müügilepingu sõlmimist, siis kohustub Müüja tarnima Kliendile Kauba tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.

KAUPADE TARNEAEG JA VEOTINGIMUSED

Kaubad toimetatakse Kliendini kasutades selleks kolmandast isikust veoteenuse osutajat.

Kui Kaup on tarne ajal veoteenuse osutaja tegevuse tõttu kahjustada saanud, parandab Müüja Kauba või parandamise võimatuse korral asendab uuega.

Tellitud Kauba üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Kliendile või tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele Kauba üleandmine toimub ainult eelneval kokkuleppel Kliendiga.

TAGANEMISÕIGUS

Klient võib e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14-päeva jooksul. Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab päevast, mil Kaubad on Kliendile kätte toimetatud. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada või rikkuda sh peab kaup olema originaalpakendis. Avatud alkohoolsejoogi pudelid tagastamisele ei kuulu.

Taganemisõigus ei kehti ka Kaupade osas, mis on valmistatud Kliendi eritellimusel. Kaup on valmistatud eritellimusel, kui Kliendil on Tellimust esitades võimalik määrata Kauba olulisi omadusi – Kauba värv, mõõdud, materjal või muu Kauba füüsiline parameeter. 

Taganemisõigus ei kehti ka kaupadele, mis on suletud pakendis ja mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada taganemisavaldus, mille vormi leiad SIIT →

Müügilepingust taganemisel peab Klient ostetud Kauba viivitamatult tagastama, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast Müügilepingust taganemisest teatamist. Raha tagastatakse 14 päeva jooksul taganemisteate saamisest. Müüja võib viivitatada tagasimaksega seni, kuni on kauba kätte saanud või kuni ostja on esitanud tõendi, et on kauba teele pannud – sõltuvalt siis sellest, kumb toimub varem.

Tagastuse transpordi maksumuse tasub Anora Estonia AS. Kui tuvastatakse pahatahtlik käitumine kliendi poolt, on Anora Estonia AS-l õigus tagastamise transpordi maksmisest loobuda ning klient peab tagastamise kulud ise kandma.

Müüja võib keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Klient on tagastanud Kauba.

Müügihind kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

Juhul, kui pärast Kauba tagastamist ilmneb, et Kaupa on kasutatud kauem kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või Klient on kaupa kahjustanud, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

KAUBA MÜÜGILEPINGU TINGIMUSTELE MITTEVASTAVUSEST TEATAMINE JA KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS

Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul Kauba üleandmisest Kliendile. Kaebus müügilepingu tingimustele mittevastavuse osas tuleb esitada hiljemalt 2 kuu jooksul alates puuduse esinemisest.

Kaebus tuleb esitada e-posti aadressile joogikultuur@anora.com.

Kaebus tuleb esitada eesti keeles ja koos võimalikult arusaadava kirjeldusega Kaubal esineva puuduse (puuduste) kohta.

Müüja ei vastuta Kauba puuduste eest:

mis on põhjustatud Kauba juhuslikust või tahtlikust vigastamisest Kliendi poolt; 

Müüja ei vastuta Kliendi süül Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena;

Kaebus ei kuulu lahendamisele ka juhul, kui Müüja tõestab, et Kaubal esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül muul viisil.

Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (Endla 10a, 10122 Tallinn, www.ttja.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10A, 10122 Tallinn, https://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

MÜÜJA JA KLIENDI VASTUTUS

Klient kohustub kasutama e-poodi üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

Klient vastutab e-poe Kasutustingimuste, seaduse või heade tavade vastasest kasutamisest Müüjale, teistele Klientidele, veoteenuse osutajale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Pooled vastutavad üksteise ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui Kliendil on Müüja osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile joogikultuur@anora.com või helistada telefonil: +372 671 2023.

Müüja vastab kaebustele 15 päeva jooksul.

Kui Klient ja Müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.

Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET

KASUTUSTINGIMUSTE KOHUSTUSLIKKUS JA SIDUVUS

Kasutustingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun e-poe kasutamise tingimustega”, kinnitab Klient, et on kasutustingimustega tutvunud, neist aru saanud, nõustunud ning soovib neil tingimustel astuda Müüjaga lepingulisesse suhtesse.

Toggle Nav