Cookie and cup in hands

Privaatsuspoliitika

Andmekaitsetingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolev andmekaitsetingimused reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Anora Estonia AS, registrikood 10232094, aadress Harku vald, Laabi küla, Tammi tee 30, 76901 (edaspidi andmetöötleja).

1.2.Andmesubjekt andmekaitsetingimuste tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb. Klient andmekaitsetingimuste tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.3. Andmesubjekt nõustub andmetöötleja veebipoest tellimuse tegemisel käesolevate andmekaitsetingimustega, märgistades tellimuses vastava lahtri.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

1.5 Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe kaudu tellimuse esitamisel ja e-posti vahendusel. Tellimuse esitamisel andmesubjekti poolt sisestatud andmesubjekti isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse müügilepingu täitmiseks ja toodete pakkumiseks andmesubjektile.

1.6. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata andmekaitsetingimustes määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

1.7. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse andmekaitsetingimused rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

1.8. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

2. Klientide isikuandmete töötlemine ja säilitamine

2.1. Andmetöötleja töötleb järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

- ees- ja perekonnanimi; - telefoninumber; - e-posti aadress; - kohaletoimetamise aadress; - makseviis; - ostuajalugu; - pangakonto number; - IP aadress.

2.2. Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (kliendi tellimuste haldamine, kohaletoimetamine, kauba ja maksete tagastamine).

Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine.

Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi tõttu, mis seisneb võimalike tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil ostuajaloo andmete kogumises.

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks:

- püsiklientidele suunatud toodete ja teenuste pakkumine; - küsitluste korraldamine; - tarbijaharjumuste uurimine ja müügistatistika koostamine - teenuste haldamine ja arendamine.

2.3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja säilitamine

2.3.1 Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: - Ees- ja perekonnanime, telefoniumbrit, e-posti aadressi, kohaletoimetamise aadressi kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks; - Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks; - Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks; - Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi); - Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

- Igakuise infokirja saatmiseks e-posti teel. Uudiskirjade tellimine toimub andmesubjekti nõusolekul. Te saate alati loobuda nõusolekust uudiskirjade saamiseks, järgides igas meilt saadavas e-kirjas olevaid juhiseid.

2.3.2. Säilitamine

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist.

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

2.4.Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks veebipoe klienditugi, volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, kaupade tootjad, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.

Andmetöötleja kohustub mitte edastama klientide isikuandmeid kõrvalistele kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui isikuandmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Lisaks Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

2.5. Otseturustusteated

E-post aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-posti jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

2.6.Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Azure ja AWS serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks või kolmanda riigi ettevõttele, mille osas on kohaldatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 46 nimetatud kaitsemeedet.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest, milleks on:makseteavet ei kuvata Anora Estonia AS-le, see edastatakse makseteenuse pakkujale krüpteeritult, andmevahetus e-poega toimub krüpteeritud ühenduse kaudu (TSL), kliendi paroole hoitakse krüpteeritult (räsid), e-kirjade saatmisel on kasutusel standardne krüpteerimine, e-poe serverite kaitseks on rakendatud tulemüüri ja asjakohast viirusetõrjet, luuakse regulaarseid varukoopiaid, mida hoitakse e-poe serverist eraldi.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 28.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

3. Andmesubjekti õigused

3.1. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis või klienditoe vahendusel. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. Kui isikuandetega tutvumise taotlus on esitatud elektrooniliselt, esitatakse ka teave üldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu.

Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

3.2. Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta kliendikonto seadete all või teavitades sellest kliendituge e-posti teel joogikultuur@anora.com.

3.3. Piiramine

Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

3.4. Vastuväited

Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.

3.5. Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti (joogikultuur@anora.com) teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

3.6. Ülekandmine

Andmesubjektil on õigus taotleda isikuandmete ülekandmist. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

3.7. Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (info@aki.ee).

4. Lõppsätted

4.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

4.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe (www.joogikultuur.ee) kaudu.

Toggle Nav